За да може да видите сайта Ви е необходим Флаш плеър версия 7, който може да свалите от тук.
 
 
 
 
 
 
SMS играта приключи на 03.07.2009.


ПРАВИЛА НА „SMS Сделка или не”

Общи положения
1. Провеждането и участието в играта “sms Сделка или не” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Същият може да участва само след приемане на Общите условия.
3. За участие в играта участникът използва мобилен телефон и мобилен телефонен номер от мрежата на съответния GSM оператор (“Мобилтел”, „Вивател” или ”Глобул”), чиито услуги ползва.
5. Участието се извършва посредством sms комуникация – изпращане и получаване на sms съобщения до и от кратък sms номер 1582.
6. Участието в играта е възмездно, като за всяко изпратено съобщение до кратък sms номер 1582 участникът плаща цена в размер на 1,20 лева с ДДС.
7. Всеки участник има право и възможност за неограничен брой игри през седмичния период.
8. Оспорването на резултатите от жребия, валидността и верността на който и да е отгвор, от страна на участник няма действие спрямо организатора.

Продължителност на играта
Играта „SMS Сделка или не“ /играта/ се провежда в периода 25.05.2009г. – 19.06.2009г. Играта се провежда в рамките на седмични сесии. Всяка седмична сесия започва след обявяването на началото й, в ден петък, в ефира на Нова телевизия, от водещият на и в рамките на телевизионното предаване „Сделка или не”. Всяка седмична сесия завършва след обявяването на края й, в ден петък на следващата седмица, в ефира на Нова телевизия, от водещият на и в рамките на телевизионното предаване „Сделка или не”.
Всички участвали във всяка седмична сесия, отговорили вярно на зададените въпроси и изпълнили условията по правилата на играта участват в жребия за избор на Играещ участник за спечелване на наградата за съответната седмична сесия на игрта

Начин на игра и етапи в играта
Заявяване на участие.
Заявяването за участие в играта се осъществява, чрез изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) с текст „5“ към кратък номер 1582 (за абонати/ползватели на Mtel, Globul и Vivatel). За всеки изпратен SMS участникът получава инструкции, също чрез кратко текстово съобщение (SMS) от кратък номер 1582. С изпращането на SMS до номер 1582 се приема, че кандидатът за участие е приел безусловно настоящите правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си за обработка от страна на излъчващия телевизионен оператор, продуцента на предаването и обслужващия софтуера оператор. Кандидатът се съгласява, че участието по тези правила е възмездно, и дължи определената за това цена, а именно 1,20 с ДДС за всеки изпратен sms от абонат или ползвател на услугите на Mtel, Globul и Vivatel.
Отговор на въпроси.
отговор на първоначален въпрос:
В отговор на изпратения SMS от същия номер участиникът в играта ще получи sms - съобщение, съдържащо въпрос от обща култура с три възможни отговора, единият от които е верен. Участникът следва да отговори на въпроса, като изпрати буквата (A, B или C) на считания от него за верен отговор чрез sms на кратък номер 1582.
При грешен отговор участникът ще получи нов въпрос, чрез sms от 1582.
отговор на втори въпрос:
При верен отговор участникът получава SMS съдържащ втори въпрос от обща култура с три възможни отговора, единият от които е верен. Участникът следва да отговори на въпроса, като изпрати буквата (A, B или C) на считания от него за верен отговор.
При грешен отговор участникът ще получи нов въпрос, чрез sms от 1582.
отговор на трети въпрос:
При верен отговор участникът получава SMS съдържащ трети въпрос от обща култура с три възможни отговора, единият от които е верен. Участникът следва да отговори на въпроса, като изпрати буквата (A, B или C) на считания от него за верен отговор.
При грешен отговор участникът ще получи нов въпрос, чрез sms от 1582.
Регистрация за жребия.
В случай, че участникът е отговорил правилно на всички въпроси същият следва да заяви желанието си за участие в жребия за избор на Играещ участник като изпрати своите име и фамилия чрез sms на кратък номер 1582. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто имена са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Жребий за избор на Играещ участник рамките на седмична игра:
Жребият за определяне на на Играещ участник за съответната седмична сесия се тегли, чрез специално създаден за целта софтуер в студиото на телевизионното предаване „Сделка или не“, излъчвано в ефира на Нова телевизия. Жребият се тегли всеки петък за периода на провеждане на съответната седмична сесия на играта „SMS Сделка или не“.
Водещият на предаването се свързва с изтегленият участник в ефира на Нова Телевизия и му дава възможност да играе по правилата на „Сделка или не” с до 5 кутии / в които са поместени сумите или предметите, спечелени в телевизионната игра в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък на същата календарна седмица / или да приеме оферта на т.нар „Банка”. При невъзможност /независимо от причината/ на екипа на предаването да осъществи телефонен разговор с участника чрез телефонния номер, с който е изпращал и получавал sms съобщения в играта, се тегли нов жребий. Процедурата се повтаря до изтегляне на участник, който отговори правилно на поставения въпрос.ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в играта “sms Сделка или не”

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора от една страна и участниците в играта “sms Сделка или не”от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл.2. Навсякъде в Общите условия и Правилата на играта дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. “Играта” е “sms Сделка или не”, която е sms версия на телевизионното шоу “Сделка или не”, излъчвано по Нова телевизия.
2. “Организатор” е "Байт Заав" ООД, град София, и „Нова телевизия – първи частен канал” АД, град София.
3. “Администратор” е “И-кард” ООД, град София, което е натоварено да експлоатира и поддържа компютърните програми и база данни, обезпечаващи играта и жребия;
4. “Участник” e всяко физическо лице, което е изпратило съобщение до кратък sms номер 1582.
5. „sms” или “Съобщение” е кратко текство съобщение, изпратено до или получено от кратък sms номер 1582, от/до абонат или ползвател на мрежата и услугите на някой от лицензираните обществени далекосъобщителни оператори “Мобилтел” АД, град София (“Мобилтел”), “Космо България Мобайл” ЕАД, град София (“Глобул, ”БТК Мобайл” ЕООД, град София (Вивател).
Чл.3. /1/ Участник в играта може да бъде само лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.
/2/ Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на някой от организаторите или на администратора, както и да е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрираното на играта.
/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
Чл.4. Участникът заявява съгласие за участие в играта и съгласие с правилата на същата, в това число и настоящите Общи условия, с изпращането на първото съобщение до кратък sms номер 1582. Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с играта, чрез кратко текстово съобщение (SMS), отправено до номера с който участва в играта.
Чл.5. Организаторът определя правилата на играта едностранно, както и има право да ги изменя и допълва. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложението не обвързва Организатора.
/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта www.sdelka.tv. Същите обвързват участниците с приемането им по начините, посочени по-горе.
Чл.7. /1/ Участникът се индивидуализира в играта посредством име и фамилия и телефонен номер от номерационния капацитет на телекомуникационните оператори “Мобилтел” АД, град София (“Мобилтел”), “Космо България Мобайл” ЕАД, град София (“Глобул”), “Българска телекомуникационна компания” АД, град София (“БТК”), ”БТК Мобайл” ЕООД, град София (Вивател), от който е изпратил първото съобщение до кратък sms номер 1582.
/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто име и фамилия и/ или мобилен телефонен номер е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
/3/ Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.
Чл.8. /1/ В случаите на задаване на въпроси организаторът самостоятелно определя верността на отговорите.
/2/ Организаторът използва библиографски и други общодостъпни източници на информация за определяне на верността на отговорите.
/3/ Възражения от страна на участниците относно верността на отговорите не променят решението за признаване или непризнаване на отговорите.
Чл.9. Организаторът едностранно определя цената на съобщението до кратък sms номер 1582, която участниците плащат при участието си в Играта и която към настоящия момент е 1.20 лв. с включен ДДС.
Чл.10. Участниците дължат цената за всяко съобщение, изпратено до кратък sms номер 1582, независимо от съдържанието на текста, и независимо от времето на изпращането му.
Чл.11. Цената на съобщенията до кратък sms номер 1582 се събира от съответния телекомуникационен оператор (“Мобилтел”, „Вивател” или “Глобул”), който е предоставил на участника ползвания от него мобилен телефонен номер.
Чл.12. /1/ Участникът е длъжен да спазва правилата на играта и да не праща съобщения до кратък sms номер 1582, съдържащи текст, различен от изискваните от организатора.
/2/ При неизпълнение на това задължение организаторът има право да преустанови участието в играта.
Чл.13. /1/ Наградите за участниците в играта и тяхното разпределение по кутии се определят едностранно от Организатора. Всеки участник, регистриран в жребия за определяне на Играещия участник получава награда, предстваляваща картичка с автограф от водещият на предаването „Сделка или не ” Румен Луканов.
/2/ Наградите се осигуряват от спонсора на играта.
Чл.14. (1) Спечелената награда от игращия участник се предава ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:
1.Играещият участник е избран от жребия сред всички участници в играта за съответната седмица
2.В ефира на Нова телевизия, в рамките на телефонен разговор, е участвал в игра „Сделка или не” с до пет кутии;
3.Е изразил желание да получи наградата .
(2) В случай, че от телевизионното студио на Нова телевизия не може да се осъществи иницииирания телефонен разговор с избрания чрез жребия участник, в това число поради изключен телефон или липса на достъп до набирания телефон, се провежда нов жребий за избор на друг участник.
Чл.15. /1/ За получаване на спечеленото от играта спечелилият участник е длъжен да се яви в едномесечен срок от момента на спечелването и.
/2/ Предаването на наградите се извършва на адрес: град София, ул. "Герлово" № 3, а в случай, че те са парични по сметка на спечелилия, която той посочва писмено при явяването си.
/3/ Предаването на наградите може и да се извършва и в мястото на провеждане на телевизионното шоу “Сделка или не”, като спечелият наградата се съгласява да бъде записван при предаване на наградата и записът да бъде излъчван неограничено в телевизионни програми. В този случай, организаторът уведомява участника за времето и мястото в разумни срокове преди провеждането, при условие, че се е свързал с него.
Чл.16. /1/ Наградата се предава или се изплаща лично на спечелилия участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че спечелиият наградата е приносител на sim- картата, към която е активиран номера на участника, с който е участвал в играта.
/2/ Организаторът не носи отговорност, че е предал наградата на приносител на личната карта и/или sim- картата , в случай, че последният е различен от лицето, спечелило наградата.
/3/Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове и места губят правата си върху тях.
Чл.17. /1/ Всеки участник, които се е регистрирал за участие в жребия за определяне на Играещ участник за съответната седмица получава награда - снимка с автограф на водещият на телевизионното предаване „Сделка или не“ Румен Луканов .
/2/ Спечелилите снимка с автограф от Румен Луканов могат да получат наградата си, като изпратят писмо, съдържащо име, фамилия и телефон от който са участвали, както и самоадресиран плик на адрес:
София 1503
ул. „Герлово“ №3
Получател: Румен Луканов
/3/Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове и места губят правата си върху тях.
Чл.18. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за изпращане или получаване на съобщение, поради причина, произтичаща:
1.от съответния GSM оператор;
2. от отношенията между изпращащия/получаващия участник и GSM оператора, чиито услуги ползва;
3.от телекомуникационното средство, което използва изпращащия/получаващия;
4.от местонахождението на участника към момента на участие в играта и покритието на мрежата на съответния GSM оператор, чиито услуги ползва; от натовареността на SMS центъра;
5.от възможността на модела на мобилния телефон за правилно получаване и запаметяване на съобщението;
6.от дефектна SIM карта;
7.от софтуерен дефект на мобилния телефон;
8.при неволно изтриване на полученото от кратък sms номер 1582 съобщение. Чл.20. Правилата на играта са неразделна част от настоящите Общи условия.


Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 25.05.2009г.